KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności osób które powierzyły nam dane osobowe firma FASHION FEVER Halina Piktel, ul. Batorego 42,16-100 Sokółka, woj. Podlaskie , tel. 504-12-61-53, e-mail: fashion.fever@wp.pl ( zwana dalej: Firma lub ADO) oświadcza, iż przykłada szczególną uwagę do zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku działalnością, dlatego też w niniejszej Polityce prywatności informujemy o podstawach prawnych przetwarzania, rodzajach danych osobowych przetwarzanych przez Firmę, ich zbieraniu oraz wykorzystywaniu, a także o stosowanej polityce cookies. Informacja ta dotyczy danych osobowych powierzonych nam przez wszystkie osoby fizyczne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNE DEFINICJE

Administratorem Danych Osobowych (ADO, Administrator), czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest FASHION FEVER Halina Piktel, ul. Batorego 42,16-100 Sokółka, woj. Podlaskie , tel. 504-12-61-53, e-mail: fashion.fever@wp.pl.
Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administrator Danych Osobowych jakim jest Firma w związku z przetwarzaniem danych osobowych w całej rozciągłości zapewnia przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych ujętych w RODO.
Każdy kto w imieniu Firmy przetwarza dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, poprzez: – prawidłowe pobierania danych, – ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, – ochronę przed zniszczeniem, modyfikacją lub utratą danych, – ochronę wszelkich nośników informacji zawierających dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed przypadkowym zniszczeniem.

POZYSKANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

W związku z prowadzaną działalnością biznesową polegającą na sprzedaży towarów Firma będzie pozyskiwała dane osobowe osób fizycznych. Dane te w większości dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i mają charakter marginalny.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osób fizycznych będą przetwarzane w związku z:
1. Wyrażeniem dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie.
2. Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy.
3. Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.
4. Realizacją wymogów ustawowych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

ODBIORCY DANYCH

W związku z prowadzoną działalnością Firma będzie ujawniać dane osobowe następującym podmiotom:
a) podmiotom i organom administracji państwowej i samorządowej uprawnionym na mocy przepisów prawa do ich otrzymania w tym do urzędów skarbowych, ZUS celem wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy,
b) bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
c) podmiotom współpracującym i wspierającym Firmę w prowadzeniu działalności biznesowej takim jak: dostawcom systemów teleinformatycznych, podmiotom audytującym działalność, świadczącym usługi księgowe, prawne, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane osobowe tylko w celu i zakresie wskazanym przez Firmę.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na celu zachowanie podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych min. zasady celowości przetwarzania danych osobowych oraz ograniczonego czasu ich przechowywania Firma informuje, że dane osobowe będą przechowywane do czasu:
a) w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody;
b) w przypadku, gdy Firma przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
c) w przypadku, gdy Firma przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
d) w przypadku, gdy Firma przetwarza dane w związku z zawarciem, realizacją umowy, na czas realizacji tej umowy, chyba, że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych co może być związane np. z rozliczeniem finansowym tej umowy, dochodzeniem roszczeń o zapłatę lub obroną przed roszczeniami.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Osobom, których dane są przetwarzane przez Firmę, przysługują następujące prawa:
a) Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych:
Na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Firma przekazuje informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
b) Prawo dostępu do danych, w tym do uzyskania kopii danych:
Na tej podstawie Firma przekazuje osobie której dane dotyczą potwierdzenie, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a w związku z tym, czy ma prawo dostępu do informacji. W ramach tego uprawnienia ADO na żądanie osoby fizycznej dostarcza kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie; Podczas załatwienia wniosku osoby fizycznej ADO analizuje art. 15 RODO oraz przepisy innych ustaw szczególnych, celem dokonania jego prawidłowego rozstrzygnięcia.
c) Prawo do sprostowania:
Na tej podstawie ADO zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełniać je, jeśli są niekompletne, na żądanie osoby uprawnionej oraz po przedstawieniu przez nią stosownego oświadczenia i udowodnienia istniejącej konieczności sprostowania danych. Prawo do sprostowania danych zostało opisane w art. 16 RODO.
d) Prawo do usunięcia danych:
Na tej podstawie można żądać usunięcia danych: których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla jakich zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; osoba której dane były przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – cofnęła zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej zgody na jej przetwarzanie; osoba której dane są przetwarzane wnosi sprzeciw co do jej przetwarzania i nie istnieją inne nadrzędne podstawy przetwarzania, chyba że dotyczy to marketingu bezpośredniego. Prawo do usunięcia danych zostało zapisane w art. 17 RODO, podczas analizy wniosku ADO jest zobowiązany wziąć pod uwagę przesłanki wyłączające możliwość usunięcia danych określone w art. 17 ust. 3 RODO.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania:
Na tej podstawie ADO w razie zgłoszenia takiego żądania zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem gdy przetwarzanie jest związane z przechowywaniem, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. Prawo do ograniczenia przetwarzania zostało określone w art. 18 RODO, który stanowi podstawę analizy realizacji złożonego wniosku. Koniecznym jest w tym przypadku również przeanalizowanie art. 19 RODO i jego wykonanie.
f) Prawo do przenoszenia danych:
Na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, ADO wyda dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możliwe jest także zażądanie przez osobę fizyczną przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu; Prawo do przenoszenia danych zostało opisane w 20 RODO i dotyczy tylko i wyłącznie przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany.
g) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Na tej podstawie osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. ADO może nadal przetwarzać dane w przypadku gdy wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania nadrzędne wobec praw i wolności osoby która wniosek złożyła. Nie dotyczy to sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ramach marketingu bezpośredniego gdzie przetwarzania wobec złożenia sprzeciwu powinno być natychmiastowo zaprzestane. Zasady rozpatrzenia sprzeciwu są zawarte w art. 21 RODO.
h) Prawo wycofania zgody:
Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Przy rozpatrywaniu wniosku należy pamiętać o konieczności rozpatrzenia wniosku pod kątem możliwości i konieczności dalszego przetwarzania danych w związku z istnieniem innych podstaw przetwarzania.
i) Prawo do skargi:
jeśli osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

Zgłoszenie żądań związanych z realizacją praw można składać w formie pisemnej na adres siedziby Firmy (za pośrednictwem poczty) lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: fashion.fever@wp.pl. Wniosek powinien precyzyjnie wskazywać osobę fizyczną od której pochodzi żądanie oraz określać, czego dotyczy żądanie.

PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

CZY ISTNIEJE OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

Podanie danych w celach marketingowych, uzyskiwania informacji o produktach i ofertach jest całkowicie dobrowolne.

PLIKI COOKIES

1. Strona internetowa www.efashionfever.pl korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Strona stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.
7. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
8. Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików cookies.
9. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy z listy poniżej wybrać przeglądarkę internetową / system i postępować zgodnie z instrukcjami:
-Mozilla Firefox
– Google Chrome
– Internet Explorer